EU

Sveriges Socialliberala parti

Många tycker att det är väldigt flummigt vad EU gör och står för. Här presenterar vi några av fördelarna med EU utifrån ett socialliberalt perspektiv.

 1. Ökad ekonomisk integration och samarbete mellan medlemsstaterna leder till ökad tillväxt och sysselsättning.
 2. Gemensamma regler och lagstiftning bidrar till att främja arbetstagarnas rättigheter och sociala skydd.
 3. EU:s institutioner, som Europaparlamentet och EU-kommissionen, fungerar som kontrollorgan och motvikt mot enskilda medlemsstaters regeringar och företag.
 4. EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik har så här långt bidragit till fred och stabilitet i Europa innanför EU:s gränser.
 5. EU:s samarbete och gemensamma insatser på områden som miljö, klimat och migration kan leda till en mer hållbar utveckling och en mer rättvis värld.
 6. Ökat samarbete mellan länderna bidrar till en mer rättvis fördelening av resurserna.

  Socialliberalerna är medvetna om att det naturligtvis även nackdelar som vi kan förbättra. Här är några exemepel på saker vi vill förändra.

  1. EU:s gemensamma marknad och fria rörlighet kan leda till en ökad konkurrens mellan arbetstagare och press på löner och arbetsvillkor.
  2. EU:s gemensamma regler och lagar kan ibland begränsa möjligheterna för enskilda länder att genomföra sociala reformer och skydda arbetstagarnas rättigheter på ett sätt som är förenligt med socialliberala och medmänskliga värderingar om det inte lagstiftas bättre.
  3. EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik kan ibland leda till en känsla av att nationella intressen försvagas och att man inte har demokratiskt kontroll över militära insatser och utveckling.
  4. EU:s gemensamma utvecklings- och biståndspolitik kan ibland vara ineffektiv och ogenomtänkt och kan leda till en förstärkning av maktstrukturer och korruption i mottagande länder eller, som i vissa fall görs idag, att länder inte vill hjälpa till att avlasta eller bidra ekonomiskt till mottangande länder.
  5. EU:s fördrag kan ibland ses som för komplexa och svårtillgängliga för medborgarna, därmed kan det leda till en känsla av avstånd mellan EU och medborgarna.
  6. EU har en enorm administrativ kostnad där parlamentet har utskottsmöten i Bryssel, plenarsammanträden i Strasbourg och sekretariatet (de anställda) i Luxemburg till en kostnad runt 150 miljoner euro och det är ej hållbart för klimatet med flytt av alla dokument och ledamöter fram och tillbaka.

  Det är svårt att säga exakt vad som kommer att hända med EU i framtiden, men det finns vissa utmaningar och möjliga utvecklingar som kan påverka EU:s utveckling.

  1. Ekonomiska utmaningar: EU måste hantera utmaningar som global ekonomisk osäkerhet, arbetslöshet och social ojämlikhet.
  2. Migrationskris: EU måste hitta en gemensam lösning för att hantera den ökande migrationen till Europa.
  3. Medlemsländers skyldigheter och rättigheter: EU måste hantera konsekvenserna av att vissa medlemsländer vägrar samarbeta på grund av nationella särintressen och strävan efter att bil diktaturer. Länder som Ungern och Polen är redan odemokratiska stater och Sverige är på väg dit.
  4. Förhållandet till USA: EU måste hantera förändringar i det transatlantiska förhållandet och hantera olika frågor som handel och säkerhet.
  5. Klimatfrågor: EU måste hantera klimatförändringar och arbeta för att minska utsläppen av växthusgaser och skydda miljön.
  6. Europeisk integration: EU måste hantera frågor om hur mycket integration som är önskvärt och möjligt, samt hur man ska hantera de länder som vill ha mindre integration.
  7. Demokratisk legitimitet: EU måste hitta sätt att öka medborgarnas engagemang och tilltro till EU:s institutioner och processer.

  Därför är EU en viktig fråga för oss eftersom det påverkar så många människor, inte bara i vårt land utan världen över. Sverige behöver bra representanter i EU-parlamentet för att bevaka och säkerställa fred, jämlikhet, jämställdhet, demokrati och frihet.