STARTSIDA | VÅLDTÄKTER | MISSKÖTSEL | ARBETSLÖSHET | SJUKDOM | FATTIGDOM | BOSTÄDER | TEKNIK | 


(bildlänk från BRÃ)


Våldtäkter och våldsbrott av alla slag mot invånare i Sverige strider mot socialliberala värderingar och principer. För oss är den enskilde individens säkerhet en rättighet! Ingen ska behöva drabbas av våldsbrott eller utsättas för mobbning och glåpord på grund av vem man är, vad man tror på eller vad man tycker. Inte heller våra djur får behandlas hur som helst.

Vi tycker det är viktigt att poängtera att varje individs kropp och egendom är helig och måste respekteras så länge det inte går ut över någon annan individs säkerhet. Det gäller även myndigheters och rättsväsendets skyldighet att bevaka individens friheter och rättigheter och se till att dessa inte kränks. Framför allt måste barns rättigheter skyddas och våldsbrott mot barn förhindras på alla sätt!

Socialliberalerna tror väldigt starkt på utbildning och kommunikation och anser att man i våra skolor måste ta diskussioner om våldtäkter och kränkningar på större allvar än att bara avsätta en värdegrundsdag vart tredje år. Arbetet och synsättet måste genomsyra hela den svenska skolan och ses som ett naturligt förhållningssätt till varandra som individer. 


Vi tycker inte att det räcker med information. Istället bör det ske en ständig dialog mellan deltagarna, oavsett om det är elever i skolan, medlemmar i en organisation eller vuxna på arbetsplatser. Att kommunicera med en medmänniska innebär att man är lyhörd för varandras tankar.

På samma sätt anser vi att våldsbrott mot vår miljö är allvarliga. Även om vi där inte direkt kan kommunicera med naturen så är det viktigt att vi är lyhörda för forskarnas framsteg och rapporter så att vi inte fortsätter våldföra oss på naturen. 

Läs gärna mer om Socialliberalernas grundvärderingar.

Socialliberalernas konkreta förslag till att minska våldtäkter och våldsbrott är att förebygga brotten, dvs innan de händer. Förutom utbildning i skolorna, i fritidsorganisationer och på arbetsplatserna så borde kommunerna även se över hur det ser ut på de platser där exempelvis våldtäkter brukar ske. Är exempelvis buskage tillräckligt glesa och framför allt belysningen tillräckligt tillfredsställande för att en ensam person ska känna sig säker att vandra på platsen? Finns nattöppen barnomsorg och matvarubutiker i närområdet? Finns det kurser i självförsvar (då med tanke på att en hel del våldtäkter och våldsbrott sker i hemmen) och fungerar larmberedskapen?

Vi bygger våra förslag på olika typer av forskning och undersökningar (men även på egna berättelser från utsatta) som visar att det inte bara hjälper att klandra män som grupp för alla de våldtäkter som sker. Bland andra Sarah E Ullman (forskare vid University of Illinois at Chicago, USA), visar i sin analys av 10 års arbete, att våldtäktsrisken är starkt beroende av situationsfaktorer.  

Man kan inte gå på myterna om att vissa grupper av män är ansvariga för våldtäkter och sexualbrott. Det går inte heller, enligt Ullman, att skuldbelägga kvinnorna får eventuell utmanande klädsel eller ett visst uppförande. 

På liknande sätt kan många andra våldsbrott förebyggas genom att samhället tar ett större ansvar. Därför vill Socialliberalerna drastiskt öka anslagen till den typen av åtgärder. 

I vissa fall kan ett offer känna tillfredsställelse av att gärningspersonen för ett straff, men troligtvis skulle alla känna större trygghet om brotten aldrig hade hänt.    


 

Skicka dina frågor och eller idéer till contact@socialliberalerna.eu