| STARTSIDA | SKAPA JOBB | SKOLPOLITIKUNGDOM | SJUKVÅRD | FORSKNINGMILJÖEKONOMI |

Grundläggande Socialliberala Principer och Värderingar!

Socialliberalerna är ett svenskt socialliberalt parti som värnar om människan och klimatet. Medlemmarna i Socialliberalerna arbetar för att den enskilda individen ska ha rätt att göra och tänka som denna själv önskar, så länge det inte skadar  någon annan medmänniska eller dess egendom eller gör skada på miljön. Om vi hotar mänskligheten kan vi förgöra den. Jorden kommer alltid att finnas kvar och kunna återuppliva sig själv även om det tar ett par miljoner år, men människan riskerar att försvinna om vi inte värnar om miljön och de mänskliga rättigheterna och friheten.

 De grundregler som Socialliberalerna står för är följande:

 1. Alla människor ska ha lika och obestridliga rättigheter oavsett ras, nationalitet, religion, kön, politiska och andra övertygelser och åsikter, social status, sexuell läggning, ålder och alla andra olikheter.

 2. Människans obestridliga rättigheter är: fysisk och intellektuell okränkbarhet, yttrandefrihet, frihet för den offentliga verksamheten och föreningsfriheten och rätten till en skyddad miljö (luft, vatten och mark). Det är bara andras frihet som kan införa restriktioner för friheten för en individ, där staten - vars uppgift ska vara att tjäna samhällets välfärd som alla individer legitimt har rätt till - har i uppgift  att med lagliga medel förhindra dessa eventuella inskränkningar på frihet eller som utgör ett hot mot dem.

 3. Den grundläggande medborgerliga rätten är den juridiska rättigheten: rätten att begränsa godtycklighet av myndigheter, dvs rätten för varje medborgare att behandlas i enlighet med den lag som ska vara opartisk och lika rättvis för alla.

 4. Förutom individens rätt att välja sina egna metoder för socialt skydd har staten i uppgift att skydda dennas rätt till grundläggande sjukvård och socialförsäkringar, utbildning, liksom frihet att välja sitt yrke. Dessutom ska staten inte tillåta att ämbeten kan ärvas för på så vis missgynna andra individer.

 5. Frihet på det ekonomiska området inkluderar fri företagsamhet, frihet att ingå avtal med andra, privat egendom och att fritt förfoga över en ägarandel om den förvärvats genom arbete eller arv.

 6. I enlighet med de socialliberala principerna står Socialliberalerna för rätten och möjligheten att skapa villkor som gynnar alla typer av specialiteter: individuell, kollektiv, regionala, kulturella samt övriga. Vägledda av socialliberal anda stöder Socialliberalerna folkets rätt till självbestämmande.

 7. Vägledda av de liberala principerna motsätter sig Socialliberalerna varje form av våld, alltifrån  inom familjen till militär aggression. Därför insisterar Socialliberalerna på en demilitarisering och nedrustning. Staten bör satsa mesta möjliga resurser som krävs för upprätthållande av fred och förebyggande av våld och samtidigt satsa minsta möjliga resurser på att det genomförs med våld.

 8. Socialliberalerna motsätter sig varje form av intolerans mot ras, nationella, religiösa och ideologiska, sexuella och kön m.fl. I ett socialt differentierat och mångkulturellt samhälle, står Socialliberalerna alltid för en tolerant och civiliserad dialog.

9. Socialliberalerna anser att även alla barn har lika rättigheter och friheter och att det därför ska lagstiftas att barnkonventionen ska gälla i Sverige.

 10. Socialliberalerna anser att i den enskildes, i medborgarnas och i folkets bästa intressen skyddas i en stat som är demokratisk med demokratiskt valda partier eller individer som i en parlamentarisk demokrati innehåller en strikt fördelning av makt och rättsväsendets oberoende. Eftersom majoritet inte alltid kan uppnås, förespråkar Socialliberalerna behovet av att skydda minoriteter eller enskilda åsikter genom rättmätiga institutioner.

 11. Socialliberalerna står för ekonomisk, kulturell och andlig självständighet för individen och alla andra områden i den enskildes liv med alla dess organisatoriska former av fria associationer och samlevnad. Socialliberalerna anser att staten inte kan ha några egna intressen förutom att främja den gemensamma välfärden i samhället för medborgarna. Staten är tänkt att tillgodose väl fungerande förutsättningar för alla former och innehåll av det sociala livet och reglera de legala tävlingsreglerna, utan inkräktande på självständigheten och friheten, för spelet av det sociala livet.

 12. Huvudsyftet för Socialliberalerna är att välståndet i samhället bygger på entreprenörskap, utbildning, vetenskap, skydd av miljön, moraliskt ansvar och arbete. Socialliberalerna är övertygade om att dess program kan förverkligas genom ett försök att förnya genuina värden och värdighet av arbete, utbildning och företagande. Socialliberalerna kommer att bygga delar av sitt program på att åstadkomma demokrati och socialliberalism som ökar individens frihet och framsteg i samhället och konkreta exempel som har bevisats fungera i praktiken, samtidigt som vi måste ta ett socialt ansvar för våra medmänniskor och för vår omgivning. Socialliberalerna är ett mittenparti på den politiska kartan och har den enskilda människan som utgångspunkt. Socialliberalerna försöker genomsyra det politiska livet i Sverige med andan i rationalitet som är skeptisk till alla kollektivistiska projekt och all kollektivistiska retorik. På grundval av dessa liberala principer, samt på grundval av de grundläggande internationella dokument som finns, liberala som sociala, om mänskliga rättigheter, har Socialliberalerna byggt dessa grundprinciper.

 

Skicka dina frågor och eller idéer till contact@socialliberalerna.eu